VÄGAR

Våra vägar - GA1 och GA2 väg

Killingevägen heter den 4 km långa vägen från 263:an till Holmen. Tillåten hastighet är 50 km/tim och rekommenderad hastighet är 30 km/tim.

Den förvaltas av två samfällighetsföreningar - Holmens samfällighetsförening och Killinge-Granby samfällighetsförening och som Holmenbo är du delägare i bägge föreningarna.


Killinge-Granby:s del av Killingevägen utgörs av den första  3,5 km långa sträckan från 263:an fram till  20 m före "Esters lada". Den benäms formellt som GA4 i den föreningen. För mer information om Killinge-Granby samfällighetsförening, följ länken https://kgsff.se 


Holmens del av Killingevägen blir då de resterande c:a 500 m fram  till korsningen Ekuddsvägen/Vitsippsvägen. Den heter formellt GA1 i Holmens samfällighetsförening.


Holmens övriga vägar

Från korsningen vid badet där Killingevägen slutar och asfalten upphör, börjar Holmens - GA2 väg.

De vägar som ingår i GA2 väg är:

Vitsippsvägen, Blåsippsvägen, Backsippsvägen, Norrvägen och Konvaljvägen som samtliga är grusvägar, utom 120 m i Konvaljbacken som har asfaltlagts för att kraftiga regn inte ska förstöra vägbanan. Se fastighethetskarta

Hastighetsbegränsning

Det finns en fartgräns på 20 km/h inom området, som alla bör respektera. Båda av hänsyn till våra barn och våra vägar. Grusvägarna tar lätt skada vid högre hastigheter, dessutom uppstår det ovälkomna dammoln.

Parkeringspolicy

 Parkering ska alltid i första hand ske på den egna tomten. För att underlätta parkering när den egna tomten inte räcker till finns det flera P-platser vid badet. 

Tung trafik och tjällossning

Vid tjällossningen, ca 6 veckor i mars-april, sätts en skylt upp vid Granby förskola om att

fordon över 4 ton inte får använda vägen. Färdas trots allt tung transport på vägen under

denna period, krävs ansvarig på ersättning för eventuellt uppkomna skador på vägen.

Underhåll

Sommartid grusas vägarna årligen, c:a 20 % skall kompletteras för att bibehålla slitlagret och motverka att potthål uppstår. Sladdning och därefter dammbehandling med Dustex ska minimera förekomsten av damm från vägen. Det viktigaste är att alla alltid respekterar fartgränsen 20 km/tim främst för säkerheten, men även med tanke på dammbildningen. Kantklippning utförs två ggr/år på de avsnitt där det behövs.

Vintertid snöröjs och sandas vägarna för att arbetspendling och skolskjuts ska vara möjligt.

   Risker & åtgärder

Vägar - Tänkbara problem


Farbarheten nedsatt pga. väderförhållanden under längre tid


Vad gör föreningen?

 1. Stänger omgående av aktuellt vägavsnitt.
 2. Informerar samtliga medlemmar i GA1 & 2 om orsaken, bedömd varaktighet och planerade åtgärder.
 3. Utreder orsaken och alternativa åtgärder för att återställa framkomligheteten.
 4. Genomför lämpliga åtgärder.
 5. Informerar medlemmarna frekvent och löpande om status

Vad gör den enskilde medlemmen?

 1. Tar del av informationen och följer eventuella instruktioner.
 2. Undersöker alternativ till annan transportväg.


Farbarheten nedsatt pga. skada under längre tid - Vad gör föreningen?

 1. Stänger omgående av aktuellt vägavsnitt.
 2. Informerar samtliga medlemmar i GA1 & 2 om orsaken, bedömd varaktighet och planerade åtgärder.
 3. Utreder orsaken och alternativa åtgärder för att återställa framkomligheteten.
 4. Genomför lämpliga åtgärder.
 5. Informerar medlemmarna frekvent och löpande om status

Vad gör den enskilde medlemmen?

 1. Tar del av informationen och följer eventuella instruktioner.
 2. Undersöker alternativ till annan transportväg.