DRICKSVATTEN

Holmen Vatten - GA3

Föreningen driver två stycken vattenverk, Badet och Konvaljen, samt tillhörande distributionsnät som leverarar dricksvatten till 61 av Holmens 68 fastigheter.

 

Vattnet i våra kranar är behandlat med hjälp av:

 • UV-filter mot bakteriell tillväxt
 • Filter för att ta bort kalk och förekomts av Uran
 • Filter som motverkar förekomst av Radon

Provtagning och analyser av vattnet utförs tre gånger per år för att säkerställa att vattnet, som ju är ett livsmedel, håller bra kvalitet. Provresultaten redovisas på anslagstavlan, i Holmenkollen och på denna hemsida.


Råvattnet tas från en grundvattentäkt med mycket god tillgång, via två brunnar - den vid Badet är bergborrad c:a 40 m djup. Konvaljens är en rörfilter-brunn, c:a 8 m djup.

Service och underhåll

Vattenverken får regelbunden tillsyn första onsdagen varje månad. Då kontrolleras funktionaliteten hos installationerna och man genomför filterbyten, rengöring, påfyllnad av filtermassor mm.

Föreningen har avtal med Vatteninfo Sverige AB, ett företag med bred och djup kompetens inom VA-området, som utför tillsynen.


Styrelsens representant i vattenfrågor är Thomas Melzer.  Dricksvatten är ett livsmedel det ska du bara dricka, använda till matlagning och för att sköta din hygien!


     Dricksvattnets avstängningsventiler

 • De flesta fastigheterna på Holmen är anslutna till föreningens gemensamma dricksvatten-anläggning. 
 • I tomtgränsen till de anslutna fastigheterna finns en huvudkran/avstängningsventil för dricksvattnet. Eftersom ventilerna är känsliga ska du känna till och agera på följande sätt:


 • Vid påsläppning av vattnet måste ventilen skruvas upp helt
 • Vid avstängning av vattnet måste ventilen vridas åt helt
 • När ventilen öppnas eller stängs ska detta göras med varlig hand. Använd inte våld. Sluta genast att skruva på ventilen när det slutar att pysa ur den.
 • Öppning och stängning av vattenventilen ska ske så sällan som möjligt.
 • Avstängningsventiler som går sönder byts ut av föreningen. Du betalar ventilen och föreningen står för grävning och allt annat i samband med bytet.
 • De nya ventiler som installeras är hållbarare än de gamla och behöver endast vridas ett kvarts varv vid avstängning eller öppning
 • Har du vattenledningar som inte ligger på frostfritt djup bör du ha elslinga i ledningen för uppvärmning, från huset till anslutnings-punkten till samfällighetens vattenledningsnät.
 • Du får endast använda dricksvattnet för just att dricka, laga mat och för att sköta normal hygien.
 • Det är inte tillåtet att använda livsmedlet dricksvatten att fylla pooler, badtunnor, tvätta bilen, vattna gräs eller rabatter etc.Risker och agerande


Åtgärder vid allvarligare störningar i vattentillförseln


Dricksvattensystemet - Tänkbara problem:


Dricksvattnet är otjänligt under lång tid

Vad gör föreningen?

 1. Stänger omedelbart ner distributionen från den kontaminerade källan.
 2. Informerar samtliga medlemmar i GA3 om orsaken, bedömd varaktighet och planerade åtgärder.
 3. Kontaktar Kommunen för att vid behov få ut tillfällig dricksvattentank.
 4. Utreder orsaken och alternativa åtgärder för att återställa vattenkvaliteten.
 5. Genomför lämpliga åtgärder.
 6. Kontrollerar frekvent och löpande vattenkvaliteten.
 7. Informerar medlemmarna frekvent och löpande om status

Vad gör den enskilde medlemmen?

 1. Tar del av informationen och följer eventuella instruktioner.
 2. Undersöker alternativ till egen kortsiktig vattenförsörjning.


Tillgången på dricksvatten uteblir på grund av strömavbrott

Vad gör föreningen?

 1. Vid strömavbrott kortare tid än 12 timmar, ingen åtgärd.
 2. Vid strömavbrott längre än 12 timmar upprättas schemalagd distribution och reservaggregat körs vid två tillfällen per dygn, 1 timme morgon och kväll.
 3. Informerar samtliga medlemmar i GA3 om orsaken, bedömd varaktighet och planerade åtgärder.
 4. Kontaktar Kommunen för att vid behov få ut tillfällig dricksvattentank.
 5. Informerar medlemmarna frekvent och löpande om status

Vad gör den enskilde medlemmen?

 1. Tar del av informationen och följer eventuella instruktioner.
 2. Undersöker alternativ till egen kortsiktig vattenförsörjning.


Tillgången på dricksvatten uteblir på grund av systemhaveri

Vad gör föreningen?

 1. Vid haveri kortare tid än 12 timmar, reparerar felet och informerar på anslagstavlan i övrigt ingen åtgärd.
 2. Vid haveri längre än 12 timmar kontaktas Kommunen för att vid behov få ut tillfällig dricksvattentank.
 3. Informerar samtliga medlemmar i GA3 om orsaken, bedömd varaktighet och planerade åtgärder.
 4. Genomför erforderliga åtgärder
 5. Informerar medlemmarna frekvent och löpande om status

Vad gör den enskilde medlemmen?

 1. Tar del av informationen och följer eventuella instruktioner.
 2. Undersöker alternativ till egen kortsiktig vattenförsörjning.