GRÖNOMRÅDENHolmens omgivningar är vackra och rofyllda. Vi tar tillsammans hand om och vårdar väl vårt Holmen - till gagn för oss som bor där nu och för kommande generationer.


Vällkommen till Holmen - information till dig som precis flyttat hit

Se fastighethetskarta
Städdagarna då sköter vi större delen av underhållet på grönområden, vägar och vattenanläggningar. 


Ris eldar vi vid kanten av åkern vid Norra viken.


Härlig gemenskap med korvgrillning - sopplunch hör till dagens höjdpunkter.

Riktlinjer för förvaltning av Holmens allmänna grönområden

Årsstämman 2012 beslutade att tillsätta en grupp som skulle utreda Holmens grönområden med långsiktig planering och ta fram ett förslag på policy och föreslå tillämpning för beslut. Resultatet av utredningen presenterades på årsstämman 2013 och röstades igenom.


Med grönområden menas de områden på Holmen som inte tillhör någon enskild fastighet (GA2 Grön). Delar av grönområdena är skyddade av strandskyddslagen och har därför en särställning.

Förvaltningsansvaret för våra grönområden, ska utgå från ett professionellt synsätt i fråga om vård och gallring, utan att förändra områdets unika karaktär.

Holmens grönområden bör behålla sin ”Mälarkaraktär”, vara naturliga, välvårdade och så långt som möjligt vara lättskötta. Natur och bosättning ska harmonisera och samspela.

Två områden bör i största möjliga mån bli orörda; området nedanför badberget och fågelområdet på norra udden.


Gröngruppen ska bland annat göra inspektioner av GA2 grön och föreslå åtgärder till styrelsen, inte bara inför städdagarna utan även generellt.


Ladda ned den kompletta Grönområdesplanen


Trädfällning och andra ändringar av grönområden

Träd på gemensamma grönområden tillhör samfälligheten. Ett otillåtet fällt träd eller åverkan på annan växtlighet betraktas som ett tillgreppsbrott och är således åtalbart.


Om du som fastighetsägare önskar en förändring i ett grönområde, till exempel genom trädfällning, skall du skriftligen begära tillstånd hos styrelsen och motivera din begäran.


Styrelsen kommer då remittera din begäran till gröngruppen, som konsulterar berörda grannar och gör en bedömning utifrån förvaltningsplanen. Gröngruppen avger därefter sitt remissvar till styrelsen, som i sin tur fattar beslut och meddelar fastighetsägaren detta.


Städdagar

Holmen är vår gemensamma resurs att förvalta och som vi vårdar efter bästa förmåga.

Styrelsen kallar höst och vår till städdagar då du som medlem och delägare deltar i underhåll

av våra anläggningar för dricksvattnet, vägarna och grönområden. Många medlemmar lägger ned åtskilliga timmar av ideellt arbete. Det är på så sätt vi bevarar och utvecklar Holmen. Alla är välkomna att bidra till ett trivssamt och vackert Holmen och deltar efter förmåga!

Se bilder från städdag 2009

Se bilder från städdag 2008

Se bilder av skapandet av Esthers promenad


Sticka

Brandskydd

Just den tidiga lokala insatsen den viktigaste.

Vid brand:

 • Rädda liv
 • Larma brandkår: SOS 112
 • Larma grannarna
 • Börja släckningsarbetet
 • Möt och vägvisa brandkåren


Även om Sigtuna-Märsta brandkår är alerta och snabbt på plats, kan man räkna med att det tar 30-45 minuter innan de är framme. Det finns ett antal brandposter på Holmen, se brandpostkartan.


Varje brandpost består av ett vattenuttag intill ett skyddande plåtskåp, innehållande 2x50 meter slang, sprutmunstycke samt kranvred. Koppla slang, rulla ut den i sin fulla längd, sätt på vattnet och börja släckningsarbetet.


Jättebalsamin

Det finns ett område, mellan båt bryggan och båtuppläggningsplatsen, på Holmen som är drabbat av den invasiva arten Jättebalsamin. Den ska enligt lag utrotas av flera skäl, bl.a. kan den orsaka allegiska reaktioner - var försiktig om vet att du kan vara känslig. Läs mer i informationen från Länsstyrelsen här


Eldning

Du kan elda på egen tomt, beakta dock de regler som gäller för kommunen.

Mer info på Sigtuna Kommuns hemsida


Inget ris eller sly får läggas på den plats där vi bränner ris på städdagarna, ej heller på annan allmän mark.


Kompost

Vid Konvaljvägen, där en väg går till båtbryggan, finns en gemensam kompostplats.

Kompost såsom löv och dylikt får läggas i komposthögen på anvisad plats borton skylten. Sly får dock inte läggas på komposten om den inte är nermald till kompo


Grönområden - Tänkbara problem


Brand har utbrutit

Vad gör föreningen?

 1. Förebyggande åtgärder
  1. Underhåller och testar brandposter och brandslangar
  2. Har pågående dialog med Attunda Brandkår avseende förutsättningar och förhållanden på området.
  3. Informerar samtliga medlemmar i föreningen om risker, lämpligt agerande och utrustning
 2. Akuta åtgärder
  1. Tillhandahåller akutinstruktion för larmande person i Informationskuren

Vad gör den enskilde medlemmen?

 1. Har man upptäckt brand
  1. Rädda liv
  2. Larma
  3. Släck
 2. Tar del av informationen och följer eventuella instruktioner.


Holmens Samfällighetsförening, 193 91 Sigtuna

Holmens grönområden